• door: Noëth
  • September 8, 2020
  • Categorie:

Appartement of woning aan zee: kosten dan toch (soms) aftrekbaar?


U kent de polemiek in de rechtspraak die al vele gemoederen heeft beroerd met name inzake de aftrek van de kosten verbonden aan een woning die door een vennootschap gratis ter beschikking wordt gesteld van haar bedrijfsleider.

Tot hiertoe was de rechtspraak eerder negatief voor de belastingplichtige. Een arrest van het Hof van Beroep van Gent van 3 december 2019 en één van het Hof van Beroep van Antwerpen van 14 januari 2020, lijken een kentering te hebben ingezet. 

Algemene principes

De bezoldigingstheorie blijft sowieso overeind.  Deze houdt in dat de kosten van onroerende goederen die een vennootschap gratis aan haar bedrijfsleiders ter beschikking stelt maar aftrekbaar zijn als beroepskost indien de ter beschikking stelling gebeurt om ‘werkelijke prestaties’ van de bedrijfsleider te vergoeden via een voordeel van alle aard.  De bewijslast rust op de vennootschap.  
Elementen die hierbij in aanmerking worden genomen zijn onder andere:

Het feit dat de bedrijfsleider de enige persoon werkzaam is in de onderneming en dat het dus per definitie zijn prestaties zijn die zorgen voor de inkomsten van de vennootschap.
Het feit dat er geen andere bezoldiging wordt toegekend zodat er kan worden aangenomen dat hij in natura wordt vergoed voor zijn prestaties.
Een uitgeschreven bezoldigingspolitiek
Uiteraard blijft dit zoals steeds een feitenkwestie. Het is dan ook aan te raden om tijdig voor de nodige documentatie te zorgen.

Het feit dat het aanhouden van het onroerend goed geen verband houdt met het doel of de activiteit van de vennootschap, doet al enige tijd niet meer ter zake.

Toekomstig rendement

Nieuw is evenwel dat ook wordt rekening gehouden met het toekomstig rendement (meerwaarde) dat door de vennootschap kan worden gerealiseerd.
Als de vennootschap het onroerend goed in volle eigendom aanhoudt, zal een latere meerwaarde ten volle aan de vennootschap toekomen. 

Indien kan aangetoond worden dat het onroerend goed als belegging wordt aangehouden en er inderdaad een meerwaarde kan verwacht worden, zijn de kosten aftrekbaar. 

Anders is het uiteraard wanneer de vennootschap slechts over het vruchtgebruik zou beschikken.  In dat geval komt een eventuele meerwaarde immers niet noodzakelijk toe aan de vennootschap.

Beslissingsboom

Bij de beoordeling of kosten van onroerende goederen, die een vennootschap gratis ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider, al dan niet aftrekbaar zijn, kan men zich achtereenvolgens volgende vragen stellen: 

Wordt het onroerend goed (gedeeltelijk) beroepsmatig gebruikt?

a.  Indien ja: beroepsmatig gedeelte is aftrekbaar
b. Indien neen: vormt het onroerend goed een rendabele belegging?
i. Indien ja = kosten zijn aftrekbaar
ii. Indien neen: kunnen werkelijke prestaties van de bedrijfsleider bewezen worden?
1. Indien ja: kosten zijn aftrekbaar
2. Indien neen: kosten zijn niet aftrekbaar.
Liersesteenweg 400
2800 Mechelen
F: 03 830 74 41
btw BE 0420.495.592
Puursesteenweg 390C
2880 Bornem
F: 03 830 74 41
btw BE 0420.495.592